Vzor smlouvy o vyhledání zaměstnanců

Smluvní podmínky
Zde Vám předkládáme návrh smlouvy o vyhledání pracovníků. Znění této smlouvy samozřejmě není konečné a rádi do ní zapracujeme Vaše připomínky.

Download ( smlouva.rtf [8 KB])


SMLOUVA O VYHLEDÁNÍ PRACOVNÍKŮ

uzavřená mezi


....................................................
....................................................
(dále jen zadavatel)

a

ADITUS
Ing. Petr Čaboun
Opletalova 4
Praha 1, 110 00
(dále jen poradce)

I.

Předmět smlouvy


Poradce se zavazuje vyhledat a vybrat nejvhodnější kandidáty pro zadavatelem nabízenou pracovní pozici : ..............................
Poradce je povinen pracovat svědomitě, s maximální odbornou péčí dle požadavků zadavatele obsažených ve Specifikaci pracovního místa a požadavků na kandidáta.

Pro vyhledávání kandidátů na výše uvedenou pracovní pozici bude použito těhchto služeb:
  1. vyhledání a výběr vhodných kandidátů v databázi společnosti ADITUS

  2. vyhledání a výběr vhodných kandidátů pomocí cílené inzerce

  3. organizace výběrového řízení

(zda budou použity všechny služby a v jakém rozsahu je předmětem dohody)

II.

Práva a povinnosti poradce


Poradce se zavazuje, že doporučí pouze takové kandidáty, kteří nejlépe splňují požadavky zadavatele. Poradce s každým navrženým kandidátem provede vstupní pohovor a zadavateli předá ke každému kandidátovi alespoň tyto podklady: Poradce se dále zavazuje, že v případě využití služby vyhledání a výběr vhodných kandidátů v databázi společnosti ADITUS nebo služby vyhledání a výběr vhodných kandidátů pomocí cílené inzerce dojde k rozvázání pracovního poměru s vybraným uchazečem ve zkušební době bezplatně nabídnout na pracovní pozici jiného, vhodného uchazeče. V případě, že žádný z takto nabízených uchazečů nebude zadavatelem přijat, zavazuje se poradce vrátit zadavateli poplatek dle odstavce IV. a to takto:
75% zaplaceného poplatku, pokud kandidát doporučený poradcem ukončí pracovní poměr během prvního měsíce nástupu do práce.
50% zaplaceného poplatku, pokud kandidát doporučený poradcem ukončí pracovní poměr během druhého měsíce nástupu do práce.
30% zaplaceného poplatku, pokud kandidát doporučený poradcem ukončí pracovní poměr během třetího měsíce nástupu do práce.
Poradce se také zavazuje, že kromě informací nezbytně nutných nebude kandidátům sdělovat žádné další informace o zadavateli.

III.

Práva a povinnosti zadavatele


Zadavatel svědomitě a zodpovědně vyplní dokument Specifikace pracovního místa a požadavků na kandidáta, ve kterém uvede své požadavky na kandidáta pro nabízenou pracovní pozici.
Pokud zadavatel uzavře s kandidátem doporučeným společností ADITUS pracovní poměr nebo jiný podobný vztah (podle zákoníku práce, obchodního či občanského zákoníku) se zavazuje se zaplatit společnosti ADITUS smluvenou odměnu.
Pokud bude zadavatelem zaměstnáno na výše uvedenou pozici, popřípadě pozici jinou více kandidátů navržených společností ADITUS, zavazuje se zadavatel zaplatit poradci odměnu ve výši 90% odměny smluvené v odstavci IV. této smlouvy za každého kandidáta.
Zadavatel se zavazuje zacházet se všemi daty uchazečů jako důvěrnými, a zajistí, aby k těmto informacím měli přístup pouze osoby podílející se na výběru kandidáta.. Zadavatel bere na vědomí, že porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité zrušení této smlouvy.
Zadavatel je povinen uhradit smluvní odměnu i v tom případě, že poradcem doporučené kandidáty odmítne a později je buď přímo, nebo prostřednictvím jiné osoby zaměstná či s nimi vstoupí do jiného podobného vztahu (podle zákoníku práce, obchodního či občanského zákoníku). Tyto závazky platí ještě po dobu šesti měsíců od ukončení této smlouvy.

IV.

Smluvní odměnaZadavatel zaplatí poradci za podmínek výše uvedených tuto odměnu:
Při použití služby vyhledání a výběr vhodných kandidátů v databázi společnosti ADITUS ve výši .................Kč.
Při použití služby vyhledání a výběr vhodných kandidátů pomocí cílené inzerce odměnu ve výši .................Kč. (výše odměny je stanovena dohodou a je závislá na rozsahu požadované inzerce)
Při použití služby organizace výběrového řízení ve výši ................. Kč.(výše odměny je stanovena dohodou a je závislá na rozsahu námi poskytnutých služeb)
Odměna je splatná do deseti dnů od uzavření pracovní smlouvy s uchazečem na základě zaslané faktury.

V.

Závěrečná ustanoveníTato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, znichž každá strana obdrží jedno.
Smlouva zaniká jejím splněním nebo vypovězením kteroukoliv smluvní stranou. Výpovědí smlouvy není dotčena povinnost zadavatele zaplatit poradci smluvní odměnu za umístěné kandidáty.
Obě strany prohlašují, že si smlouvu přečetli, jejímu obsahu rozumí, a že smlouvu podepisují dobrovolně, nikoliv za jednostraně nevýhodných podmínek.


V Praze dne ……………….


           ..............................                     ..............................         
zadavatel poradce
   

ADITUS - personální agentura, vzdělávací a poradenská společnost

personální poradenství a recruitment zejména v oblastech:
management, obchod, marketing a informační technologie
© všechna práva vyhrazena, 1998-2013


                   Personální agentura Aditus                    Nabídky práce a zaměstnání                    Vzdělávání, kurzy