Pracovní poměr

Pracovní právo: Pracovní poměr - vznik, skončení a změna pracovního poměru • Převod pod nového zaměstnavatele, kterému vadí výkon mé živnosti
 • Dobrý den, sice u Vás dochází k přechodu práv a povinností na nového zaměstnavatele, ale při tomto institutu je zaměstnavatel povinen zachovat pracovní a mzdové podmínky v pracovním poměru (to se týká např. odměňování, pracovní doby aj.). P .... více

 • Odstupné při ukončení dohodou ze zdravotních důvodů
 • Dobrý den, nárok na odstupné byste měla pouze tehdy, pokud by k ukončení pracovního poměru (ať už výpovědí nebo dohodou) došlo pro pracovní úraz, nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání nebo dosažení nejvyšší přípustné expozice na rizi .... více

 • Výpověď za půjčování peněz na pracovišti
 • Dobrý den, zaměstnavatel smí dát výpověď pouze v případech podle § 52 Zákoníku práce. V danou chvíli nedovedu přesně odhadnout, jak by zaměstnavatel výpověď zdůvodnil. A zaměstnavatel musí výpověď zdůvodnit tak, aby ji nebylo možné zaměnit .... více

 • Možnost výpovědi za nepoužití pracovních pomůcek
 • Dobrý den, postup zaměstnavatele je v souladu s § 52, písm. g) Zákoníku práce. Za méně závažné, avšak soustavné porušování pracovních povinností může dát zaměstnavatel výpověď do 6ti měsíců od doby, kdy byl zaměstnanec písemně upozorněn na .... více

 • Zápočtový list - musím ho dát novému zaměstnavateli?
 • Dobrý den, zápočtový list se správně jmenuje "potvrzení o zaměstnání". (Ve vašem případě se jedná o listinu č. 2.) Je povinností zaměstnavatele vydat potvrzení o zaměstnání při ukončení každého pracovně-právního vztahu (tzn. při ukončení pr .... více

 • Příslib pracovní smlouvy zaměstnavatelem a následně odstoupení od ní
 • Dobrý den, pokud zaměstnavatel odstoupil bez vážného důvodu od pracovní smlouvy (podle občanského zákoníku stačí smlouva uzavřená ústně v rozsahu: co, kde a od kdy budete dělat), máte nárok na náhradu škody (byť se jej zřejmě budete muset d .... více

 • Výpověď ze strany zaměstnance, těhotenství a poskytování PPM
 • Dobrý den, podá-li výpověď zaměstnanec/zaměstnankyně, neprodlužuje se výpovědní doba o překážky v práci typu nemoc, těhotenství apod. Pracovní poměr zanikne uplynutím 2-měsíční výpovědní doby. (Prodlužování výpovědi o překážky se vztahuje p .... více

 • Nemocenská v těhotenstvî a ukončení pracovního poměru dohodou
 • Dobrý den, dohodu o ukončení pracovního poměru je možné uzavřít i s těhotnou, i s nemocnou. Musela byste soudní cestou napadnout, že jste např. dohodu uzavřela pod nátlakem, ale je to velmi obtížné dokazování. Nicméně pokud k datu plánované .... více

 • Výpověď z důvodu nemoci z povolání
 • Dobrý den, pokud zaměstnavatel nemůže zaměstnanci nadále přidělovat práci pro nemoc z povolání a nemůže ho ani převést na jinou zdravotně vhodnou práci, jedná se o výpovědní důvod dle § 52, písm. d) Zákoníku práce a k němu náleží odsutpné v .... více

 • Nástup do zaměstnání po odvolání výpovědi a překážka v práci
 • Dobrý den, pokud Vám nebude zaměstnavatel přidělovat práci, vzniká Vám překážka v práci dle § 208 Zákoníku práce s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku. V zákoně není lhůta, do které by Vám zaměstnavatel musel přidělovat práci. Pro podo .... více

 • Přeřazení na jiné místo bez potřebné kvalifikace
 • Dobrý den, na změně pracovního poměru se musí obě strany (zaměstnanec i zaměstnavatel) dohodnout. (viz § 40 Zákoníku práce) Zaměstnavatel Vás tedy nesmí nutit ke změně druhu práce. Nezaručím Vám však, že to přesto nebude zkoušet a vyvíjet n .... více

 • Odstupné při nesouhlasu se změnou místa výkonu práce
 • Dobrý den, ano máte nárok na odstupné podle délky trvání pracovního poměru ke dni ukončení (viz § 67 Zákoníku práce). Přemístění zaměstnavatele nebo jeho části (rozumějme změna místa výkonu práce sjednaného v pracovní smlouvě) je změnou pra .... více

 • Počítá se čerpaná stará dovolená jako výkon práce?
 • Dobrý den, čerpání dovolené (ať letošní či "staré") se považuje za odpracovanou dobu podle § 348, odst. 1, písm. b) Zákoníku práce. .... více

 • Výpověď kvůli dlouhodobé pracovní neschopnosti a nárok na odstupné
 • Dobrý den, pokud je důvodem vyhřezlé plotýnky pracovní úraz a dodržela jste stanovené pracovní postupy (použila pomůcky apod.), pak byste měla podle § 52, písm. d) + § 67, odst. 2 Zákoníku práce nárok na odstupné ve výši 12ti násobku průměr .... více

 • Změna pracovní smlouvy z doby neurčité na dobu určitou a její vliv na výši podpory v nezaměstnanosti
 • Dobrý den, po dohodě smluvních stran je možné pracovní poměr sjednaný nejprve na dobu neurčitou změnit písemně dodatkem na pracovní poměr na dobu určitou. Pokud by následně pracovní poměr skončil uplynutím sjednané doby, nebude to mít vliv .... více

 • Smlouva na dobu určitou a její ukončení při neschopnosti kvůli rizikovému těhotenství
 • Dobrý den, zaměstnavatel nemusí zdůvodňovat, proč neprodloužil pracovní poměr sjednaný na dobu určitou. O dobu nemoci se prodlužuje pouze pracovní poměr zakončený výpovědí ze strany zaměstnavatele podle § 52 Zákoníku (viz § 53 Zákoníku prác .... více

 • pracovní smlouva na dobu určitou prodloužená zpětně
 • Dobrý den, ano, zaměstnavatel se při antidatování smluv vystavuje tomu, že zaměstnanci odmítnou dodatky podepisovat. A v případě dodatku s prodloužením pracovního poměru na dobu určitou pak následuje stav, kdy se pracovní poměr automaticky .... více

 • Opakovaně prodloužená pracovní smlouva na dobu určitou od roku 2010 a hrozba agentury
 • Dobrý den, od r. 2012 platí právní úprava, která umožňuje uzavřít, resp. opakovat smlouvu na dobu určitou max. 3 krát. Počty prodlužování před r. 2012 se chápou jako 1 pokus. Od r. 2012 Vám zaměstnavatel prodloužil smlouvu už 2 krát. Tím vy .... více

 • Ukončení pracovního poměru na dobu určitou k dřívějšímu datu
 • Dobrý den, pro ukončení pracovního poměru na dobu určitou dříve než bylo sjednáno musíte využít ty samé způsoby ukončení jako byste byla v pracovním poměru na dobu neurčitou: Můžete tedy navrhnout dohodu (ale zaměstnavatel nemusí souhlasit) .... více

 • Uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou u agentury práce
 • Dobrý den, jestliže pracujete pro agenturu práce (jejich seznam lze nalézt na stránkách MPSV), pak s Vámi může být uzavírán opakovaně pracovní poměr na dobu určitou a to i více než 3 krát po sobě. Přidělení k témuž klientovi na dobu více ne .... více

 • Uvedení druhu práce v potvrzení o zaměstnání
 • Dobrý den, náležitosti potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtového listu) stanoví zákoník práce. Je povinnost uvést, o jaký vztah se jednalo (pracovní poměr či dohoda), dobu trvání vztahu (od - do), dosaženou kvalifikaci, povinné srážky ze mzd .... více

 • Pracovní poměr na dobu určitou u důchodců po novele od 01-2012
 • Dobrý den, výjimka pro starobní důchodce odpadla k 31. 12. 2009. Od té doby bylo možné uzavírat pracovní poměry v součtu max. na 2 roky (tzn. max. do 31.12.2011). A od 01/2012 je platná právní úprava, která umožňuje stávající pracovní poměr .... více

 • Návrh na ukončení pracovního poměru dohodou v době rodičovské dovolené
 • Dobrý den, pan ředitel Vám nepodává výpověď (to je opravdu v době rodičovské dovolené zakázáno - viz § 53, odst. 1, písm. d) Zákoníku práce), ale navrhuje Vám ukončení pracovního poměru dohodou. Uzavřít dohodu o ukončení pracovního poměru j .... více

 • Konec zkušební lhůty - počítání času
 • Dobrý den, od 01/2012 se opět počítá čas přímo podle zákoníku práce (viz § 333 Zákoníku práce). Vaše zkušební doba skončila 30.4. Jediná možnost jak by zaměstnavatel s Vámi mohl skončit ve zkušební době je, že jste během zkušební doby nepra .... více

 • Neschopenka a pracovní poměr na dobu určitou
 • Dobrý den, Váš pracovní poměr skončil uplynutím sjednané doby 31.12.2011. Po ukončení pracovní neschopnosti se jděte přihlásit do evidence úřadu práce. Do doby neurčité se nelze "promarodit". .... více

 • Je možné zrušení prodloužení smlouvy, když už bylo prodloužení podepsáno?
 • Dobrý den, když už byl dodatek k pracovní smlouvě podepsán oběma smluvními stranami, pak i když ještě nenabyl účinnosti, nelze od něj ustoupit, ledaže by se tak domluvily obě smluvní strany. .... více

 • Vyučen pro konkrétní firmu - musí mne zaměstnat na dobu neurčitou?
 • Dobrý den, ne, takový zákon neexistuje. Vaše práva jsou stejná jako jiného zaměstnance. V podstatě máte navíc výhodu, že jste si nemusel hledat práci. .... více

 • Neplatnost odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky díky pozdnímu doručení
 • Dobrý den, zaměstnavatel smí i bez udání důvodu odstoupit od konkurenční doložky nejpozději ještě za trvání pracovního poměru. Ve Vašem případě hraje roli doručení odstoupení, ale i podle podacího razítka je jasné, že odstoupení nebylo prov .... více

 • Dva pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele oba na plný úvazek
 • Dobrý den, teoreticky to možné je (a používá se to např. v bezpečnostích agenturách). Prakticky je však výkon takové práce téměř nemožný, a proto by byl proti dobrým mravům. .... více

 • Pracovní poměr na dobu určitou u sezónních prací
 • Dobrý den, úprava sezónních prací po novele zákoníku práce je více než nešťastná. Jediná možná varianta po 3 odpracovaných sezónách na dobu určitou je doba neurčitá, což však znamená přidělovat práci, resp. platit mzdu po celý rok, na což z .... více

 • Zkrácení pracovního poměru na dobu určitou
 • Dobrý den, ke všem změnám pracovního poměru je nutný souhlas zaměstnance (viz § 40 Zákoníku práce) a doba určitá musí být sjednána výslovně písemně (viz § 39, odst. 1 Zákoníku práce). Takže když nepodepíšete změnu smlouvy, bude platit dosav .... více

 • Okamžité zrušení ve výpovědní lhůtě
 • Dobrý den, když jste se nedohodli na ukončení pracovního poměru dohodou, musí doběhnout původní výpovědní doba. Okamžité zrušení pracovního poměru by Vám zaměstnavatel mohl podat jedině, kdybyste obzvláště hrubě porušila pracovní povinnosti .... více

 • Výpověď za neúspěšně absolvované školení
 • Dobrý den, teoreticky je možné, abyste dostal výpověď za špatné výsledky výstupních testů školení. Buďto se bude jednat o ztrátu předpokladů pro výkon práce nebo o neuspokojivé pracovní výsledky (v tom případě by Vám zaměstnavatel musel dát .... více

 • Souběh pracovních poměrů
 • Stávající zákoník práce už nerozlišuje hlavní a vedlejší pracovní poměr. Pokud bychom se tedy chtěli držet staré terminologie, pak každý pracovní poměr je "hlavní". Pracovních poměrů můžete sjednat kolik chcete (resp. tolik, abyste byl povi .... více

 • Stanovení místa výkonu práce při uzavření pracovní smlouvy
 • Formulace takto uvedená je automaticky neplatná. Jedná se o tzv. neplatný právní úkon, protože se jím zaměstnanec vzdal svého práva se v budoucnu rozhodnout, zda souhlasí či nesouhlasí s přeložením. (viz § 19, odst. 1 zákoníku práce) .... více

 • Ukončení pracovního poměru v polovině měsíce
 • Výhodnější pro vás je, abyste se se zaměstnavatelem dohodli na ukončení pracovního poměru až v neděli (4.12.), aby vám zaměstnání navazovala. .... více

 • Výpověd dohodou-mateřská
 • Skončí-li pracovní poměr dohodou, pak budoucí zjištění těhotenství na to nebude mít vliv. Ochranná doba v těhotenství se týká výhradně výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, nikoliv tedy ukončení pracovního poměru dohodou. .... více

 • Koupě firmy se zaměstnanci a překážka v práci
 • Pokud došlo k převodu práv a povinností, má nový zaměstnavatel k vám povinnosti jako ten starý. Nepřiděluje-li vám tedy práci a neplatí za ni mzdu (nebo náhradu mzdy za překážky v práci, když z jeho viny nepracujete), můžete po 15ti dnech s .... více

 • Ukončení trvalého pracovního poměru a přechod na živnostenský list
 • Podobný postup zaměstnavatele je jednoznačně nelegální. Na odstupné při rušení zaměstnavatele nebo při nadbytečnosti máte pochopitelně nárok, ale i kdyby vám zaměstnavatel vyplatil odstupné a následně vám nabídl spolupráci na živnostenský .... více

 • Pracovní smlouva na dobu určitou a doba trvání pracovní neschopnosti
 • Váš pracovní poměr je sjednán zcela korektně. Zaměstnavatel pro stanovení termínu, do kdy je pracovní poměr sjednán, nepoužil konkrétní datum (protože ho dopředu nezná), ale tzv. rozhodnou skutečnost. Dochází-li k ukončení pracovního poměru .... více

 • Podmínky nástupu na brigádu
 • Pokud už jste dovršil patnácté let, pak s vámi zaměstnavatelé mohou uzavírat veškeré vztahu upravené zákoníkem práce (tj. pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce). Pokud by vám ještě patnáct let nebylo, pak by v .... více

 • Ukončení práce dohodou - lze požadovat zpětně odstupné?
 • Je mi líto, ale pokud zamětnanec podepsal dohodu o ukončení pracovního poměru, pak by se jedině u soudu mohl (velmi těžce) dožadovat vyplacení odstupného a argumentovat tím, že byl uveden v omyl, že nevěděl, že má na odstupné právo a zaměst .... více

 • Převedení na jiného zaměstnavatele
 • Pokud stávající a nový zaměstnavatel uzavřou smlouvu o převodu části podniku a vymezí v ní, že přechází i zaměstnanci, pak z pohledu zaměstnanců dochází k tzv. přechodu práv a povinností. To znamená, že zaměstnavatel jim pouze oznámí, že do .... více

 • Druhý pracovní poměr
 • Současný zákoník práce už nerozlišuje hlavní a vedlejší pracovní poměr (dnes známe pouze "pracovní poměr") a není nijak omezeno, kolik pracovních poměrů a na kolik hodin můžete uzavřít. Důležité pouze je, abyste byl závazky ze všech takovýc .... více

 • Upsání se zaměstnavateli
 • Ne, jakýkoliv závazek setrvání v pracovním poměru, vyjma kvalifikační dohody, je nevymahatelný a nelze odměnu za práci - mzdu, za období, které už uplynulo, podmiňovat dalším setrváním v pracovním poměru. .... více

 • Nárok na odstupné - přestup v rámci firmy se zkušební dobou
 • Pokud jeden pracovní poměr zaniká a nový byť v rámci holdingu vznikne a důvodem pro ukončení prvního pracovního poměru byla výpověď podle § 52, písm. a) - d) zákoníku práce, pak máte na odstupné nárok. Může se ale také stát, že vám zaměstna .... více

 • Nenastoupení do práce
 • Máte-li podepsanou pracovní smlouvu a nenastoupíte do práce, pak pracovní poměr fyzicky nevznikne. Zaměstnavatel by se s vámi čistě teoreticky mohl soudit, že jste mu nesplněním podmínek, ke kterým jste se zavázala (k tomu že nastoupíte do .... více

 • Brigáda po výpovědní lhůtě u stejného zaměstnavatele
 • Pokud byste v době 3 měsíců po ukončení pracovního poměru pracoval pro původního zaměstnavatele na pracovní smlouvu nebo na dohodu o pracovní činnosti, pak byste opravdu musel zaměstnavateli vrátit odstupné nebo jeho část (viz § 68 zákoníku .... více

 • Jiná práce ve výpovědní lhůtě
 • Nepochopila jsem zcela přesně váš dotaz. Máte-li na mysli, že u současného zaměstnavatele máte po dobu výpovědi překážku v práci podle § 208 zákoníku práce, protože vám zaměstnavatel nemůže přidělovat žádnou jinou práci, která by vás zdravo .... více

 • Snížení pracovního úvazku ve školství
 • Se snížením sjednaného týdenního úvazku nejste povinny souhlasit. Jedná se o jeden ze základních paramaterů pracovního poměru a změny pracovního poměru se dle § 40 zákoníku práce dějí pouze po vzájemné dohodě. Kdyby tomu tak nebylo, zaměstn .... více
  ADITUS - personální agentura, vzdělávací a poradenská společnost

  personální poradenství a recruitment zejména v oblastech:
  management, obchod, marketing a informační technologie
  © všechna práva vyhrazena, 1998-2013


                     Personální agentura Aditus                    Nabídky práce a zaměstnání                    Vzdělávání, kurzy
  Pronajmi personalistu
  Taky děláte pracovní právo sami na koleni?
  Už nemusíte!

  Pronajměte si svého personalistu !
  Více informací zde