Školení, pracovní podmínky, bezpečnost práce, pracovní neschopnost

Pracovní právo: Pracovní podmínky, školení a rozvoj zaměstnanců, pracovní neschopnost, BZOP • Překážky v práci z důvodu školení, jiné formy přípravy nebo studia
 • Dobrý den, v textu Zákoníku práce jste četl naprosto správně. Zaměstnavatel Vám studijní volno musí poskytnout (pokud dodržuje zákon), i když nemáte uzavřenou kvalifikační dohodu. To nás vede k otázce, kdo dohlíží na dodržování zákona: V př .... více

 • Povinnost stravování ve stravovacím provozu
 • Dobrý den, zaměstnavatel nemá právo Vám nařídit, abyste se u něj stravovala. Je pouze povinnost umožnit Vám stravování. Zda ho využijete, to už je na Vás. (viz §236 Zákoníku práce) .... více

 • Požadavky na obuv zakoupenou zaměstnancem
 • Dobrý den, z Vašeho dotazu není patrné, zda zaměstnavatel jinak zaměstnancům obuv přiděluje nebo zda jen vymezuje, jak má (z důvodu bezpečnosti nebo reprezentace) obuv vypadat. V druhém případě po Vás má zaměstnavatel právo žádat, aby obuv .... více

 • Dohoda o zvýšení kvalifikace a zkušební doba
 • Dobrý den, odejít ve zkušební době můžete, ale pokud byla kvalifikační dohoda platně uzavřena, pak budete muset hradit náklady na vzdělání, které zaměstnavatel vynaložil. .... více

 • Má zaměstnavatel právo po mě požadovat výpis ze zdravotní dokumentace?
 • Dobrý den, zaměstnavatel nemá právo vyžadovat od Vás přímo výpis ze zdravotní dokumentace. Jak správně píšete, jste povinen jej odevzdat jedině závodnímu lékaři. Uvedeným postupem by zaměstnavatel porušil Vaše právo na ochranu osobnosti, kt .... více

 • Pokladní v supermarketu a práce vestoje po dlouhé hodiny
 • Dobrý den, uvedenou věc neřeší přímo Zákoník práce, ale předpisy zabývající se bezpečností práce. Nejsem bezpečnostní technik, proto neznám detailně hodnoty zátěže a další postupy. Ale principielně věc řeší nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Dí .... více

 • Kvalifikační dohoda a závazky z ní plynoucí, když školení bylo dotováno Evropskými fondy
 • Dobrý den, je vysoce pravděpodobné, že finanční podpora, kterou poskytla Evropská unie, byla vázána právě na skutečnost, že peníze nelze vymáhat od zaměstnanců. Můžete tedy zaměstnavateli pohrozit, že věc oznámíte donátorovi (tomu, kdo proj .... více

 • Mohu dostávat nemocenskou i když jsem měla srážky ze mzdy?
 • Dobrý den, ano, srážky ze mzdy bude OSSZ provádět i z nemocenských dávek, tedy i z peněžité podpory v mateřství. Nemůže Vám však zabavit celou dávku, bude postupovat stejně jako to dělal zaměstnavatel, tzn. bude srážet tolik, kolik bylo urč .... více

 • Z čeho se počítá nemocenská v novém zaměstnání po rodičovské dovolené?
 • Dobrý den, protože váš pracovní poměr trvá méně než 1 rok, bude se průměrný výdělek pro náhradu mzdy v nemoci, resp. pro nemocenské dávky počítat od počátku pracovního poměru dosud (tedy za oněch 5 měsíců, o kterých píšete). .... více

 • Pracovní neschopnost vzniklá z měsíc starého úrazu
 • Dobrý den, jestliže z výpovědi svědka (vedoucího) lze doložit, že se úraz skutečně stal na pracovišti a z posudků lékařů, že stávající pracovní neschopnost se vztahuje k úrazu, ze kterého původně neschopnost nevznikla, pak se jedná o pracov .... více

 • Prostor na konzumaci jídla během přestávky v práci na jídlo a oddech
 • Dobrý den, zaměstnavatel je zaměstnanci povinen umožnit stravování. I když na stravování nebudete přispívat, jste povinna vymezit přiměřený prostor, kde se bude moci zaměstnankyně stravovat. .... více

 • Údržba uniformy, kterou zaměstnavatel odmítá hradit
 • Dobrý den, Váš zaměstnavatel jednoznačně porušuje zákon. Podle § 104, odst. 4 Zákoníku práce je zaměstnavatel povinen udržovat pracovní oděvy, které Vám přidělí, v použitelném stavu. Současně je dle § 101, odst. 6 Zákoníku práce zaměstnavat .... více

 • Infekční nemoc při pracovní cestě
 • Dobrý den, ano má. K poškození zdraví došlo v souvislosti s výkonem práce. .... více

 • Studium při zaměstnání mimo obor zaměstnavatele
 • Dobrý den, není-li Vámi vybraný studijní obor v souladu s potřebou zaměstnavatele, nárok na studijní volno ze zákona nemáte. Lze se na něm ale se zaměstnavatelem dohodnout nebo je možné se dohodnout na zkrácení týdenního úvazku. .... více

 • Příplatek za práci ve výškách
 • Dobrý den, příplatek za ztížené prostředí ve výši nejméně 10% minimální mzdy (tzn. minimálně 4,81 Kč/hod. - viz § 117 Zákoníku práce) se platí při rizikových pracích uvedených v nařízení vlády č. 567/2006 Sb., § 6. Práce ve výškách zde není .... více

 • Těhotenství a práce v rizikovém pracovním prostředí
 • Dobrý den, zda pro Vás navrhovaná práce je či není vhodná, nerozhodujete Vy, ale závodní lékař. Pokud i on potvrdí, že pracoviště, na které Vás chce zaměstnavatel přeřadit není pro Vás v těhotenství vhodné, bude zaměstnavatel nalézt ještě j .... více

 • Příplatky za prašnost a hlučnost
 • Dobrý den, náleží Vám příplatek za práci ve zdraví ztíženém prostředí a ten musí činit nejméně 10% minimální mzdy, což činí nejméně 4,81 Kč/hodinu. Nelze však vyloučit, že např. v kolektivní smlouvě může být sjednána vyšší částka příplatků. .... více

 • Mohu jako zdravotní sestra sloužit na noční směně sama?
 • Dobrý den, pokud je mi známo existuje pouze jediná vyhláška, která určuje zákaz pracovišť obsazených jedním zaměstnancem a je to vyhláška báňského úřadu a logicky se tedy týká práce v podzemí. V nemocnici tedy pracovat v jednom člověku na s .... více

 • Sám na noční směně
 • Dobrý den, výkon práce na pracovišti obsazeném jedním zaměstnancem není nutně v rozporu se zákonem. Některá pracoviště sice nesmí být obsazena 1 člověkem, ale jedná se např. o důlní pracoviště s nebezpečím výbuchu, skladů se to netýká. Zamě .... více

 • Periodická prohlídka u lékaře
 • Zaměstnavatel má právo po vás požadovat absolvování pravidelné zdravotní prohlídky a prověřit tak vaši zdravotní způsobilost k práci. mělo by se tak však stát u lékaře závodní preventivní péče, tedy u lékaře, který je k zaměstnavateli ve sm .... více

 • Ukončení pracovního poměru na dobu určitou v době nemoci
 • Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou uplyne dnem, který byl v pracovní smlouvě sjednán, bez ohledu na trvající nemoc. Zaměstnavatel vám ale vystaví zápočtový list až po ukončení nemoci a nemoc do něj dopíše a teprve po ukončení nemoci by .... více

 • Úhrada nákladů na školení při výpovědi
 • Závazek formulovaný v pracovní smlouvě je neplatný, protože nesplňuje parametry řádně uzavřené kvalifikační dohody. Muselo by být totiž konkrétně stanoveno, o jaká školení se bude jednat, které náklady vám budou hrazeny a kolik dosáhne část .... více

 • Lékař na trvalém bydlišti, 100 km od pracoviště
 • V prvé řadě je třeba říci, že nárok na pracovní volno s náhradou mzdy podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb. vzniká pouze tehdy, pokud ošetření nebylo možno uskutečnit mimo pracovní dobu. V praxi se nařízení vykládá tak, že pokud se místo výk .... více

 • Placené volno při studiu
 • Pokud nemáte se zaměstnavatelem uzavřenu kvalifikační dohodu, pak vám skutečně není povinen poskytovat jakékoliv pracovní úlevy, když si doplňujete vzdělání. .... více

 • Dohoda o prohloubení kvalifikace
 • V tomto případě je v právu zaměstnanec. Opravdu totiž není povinen platit náklady na školení, pokud tato školení nebyla dopředu jasně specifikována (viz § 143, odst. 3, písm. a) tehdy platného zákoníku práce - zákona č. 65/1965 Sb. a nyní § .... více

 • Výpověď zaměstnavatele a rodičovská dovolená
 • Pokud pro vás zaměstnavatel nemá práci v souladu s pracovní smlouvou (tj. odpovídající druhu práce + místu výkonu práce), jedná se o překážku na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce a je povinen vám po tuto dobu platit náhradu m .... více

 • Starobní důchodce a nemoc před ukončením smlouvy na dobu určitou
 • Ne, u pracovních poměrů, které končí uplynutím sjednané doby ochranná doba není, to platí pouze pro ostatní způsoby ukončení pracovního poměru (např. výpovědí, dohodou apod.). .... více

 • Dohoda o zvýšení kvalifikace, výpověd vrácena zpět.
 • Pokud máte platně sepsanou dohodu o zvýšení kvalifikace, pak jste povinen ji (stejně jako jakoukoliv jinou smlouvu) plnit. Pokud tedy poměrná část za váš dřívější odchod ze zaměstnání činní 30.000 Kč, je to dluh, který máte vůči zaměstnavat .... více

 • Kdo platí nemocenské dávky?
 • Od roku 2008 náleží zaměstnancům během prvních 14ti dnů nemoci nikoliv nemocenská, ale náhrady mzdy při dočasné neschopnosti. V praxi to znamená, že je stále zachována ochranná dob 7 dnů, tj. odevzdáte-li potvrzení pracovní neschopnosti do .... více

 • Změna zdravotního stavu a náhrada ztráty na výdělku
 • Právní úrava, která se zabývá závodně-preventivní péčí je u nás poměrně zmatečná. Pokud vámi zastávaná práce nepatřila do kategorie 3 nebo 4 nebo pro vaši profesi nebyla stanoveno zdravotní prohlídka zákonem, pak byste podle mě nebyl úspěšn .... více

 • Školení mimo pracovní dobu
 • Požadavky na kvalifikaci jednoznačně stanovuje zaměstnavatel. Pokud vám tedy firma nařídí doplnit si (prohloubit) kvalifikaci účastní na školení, jste povinen uposlechnout. Na druhou stranu však, když vám zaměstnavatel nařídí účast na škole .... více

 • Práce na plný úvazek - STUDENT
 • Nemáte-li se zaměstnavatelem uzavřenu kvalifikační dohodu, což podle všeho nemáte, nemáte nárok na žádné volno, ani studijní na rozdíl od jiných zaměstnanců. Je to tedy tak jak píšete: buď se domluvíte se zaměstnavatelem na náhradním volnu .... více

 • Neproplácené přesčasy
 • Bohužel jste v dotaze nenapsal, jaká je vaše běžná pracovní doba (zřejmě bychom vycházeli z vaší pracovní doby ve dny, kdy jste v kanceláři), proto použiju příklad, kdy je běžná pracovní doba 8:00 - 16:30 hod. Vyjedete na pracovní cestu v 5 .... více

 • Osvědčení o prohloubení vzdělání
 • Ačkoliv vzdělání uhradil zaměstnavatel, osvědčení je vaše. Nevidím však nic divného na tom, že osvědčení zaměstnavatel ponechá během trvání vašeho pracovního poměru uloženo v osobním spisu. Po případném ukončení pracovního poměru ale máte n .... více

 • Nemoc v dobe vypovedni lhuty
 • Nic napracovávat nemusíte a Váš pracovní poměr skutečně zanikne k 31. 5. Ochranná doba v nemoci se totiž vztahuje výhradně na výpověď ze strany zaměstnavatele. Pokud podá výpověď sám zaměstnanec, výpovědní doba se neprodlužuje. .... více

 • Dlouhodobá pracovní neschopnost a výplata nemocenské
 • Nemocenské dávky se budou počítat z doby a tím pádem i mzdy, kterou jste odpracovala. Jste-li vyplácena měsíční mzdou, je úplně jedno, zda pracujete celý měsíc za 24.000 Kč nebo např. půl měsíce za 12.000 Kč. V obou případech budete mít nem .... více

 • Nemoc - zaměstnavatel nutí jít do zaměstnání
 • Pokud jste nemocná a zaměstnavatel vás nutí jít do práce a vy na to přistoupíte (právně na to nemá nárok, ale chápu, že na vás může vyvíjet nátlak), pak by bylo rozumné ukončit pracovní neschopnost a pobírat normálně mzdu. Pokud budete nadá .... více

 • Nedodržování léčebného režimu v době pracovní neschopnosti
 • V Pracovním řádu, ani jinak nelze ukládat zaměstnanci sankce za porušení léčebného režimu. V současné době může zaměstnance postihnout pouze správa sociálního zabezpečení (na vaši výzvu může udělat kontrolu) a to tím, že buď pokrátí nebo od .... více

 • Nemoc více než 100 dní
 • Postup, jak jej uvádíte je správný a je ošetřen přímo v zákoníku práce v § 223. Nárok na dovolenou na zotavenou se krátí pro překážky v práci na straně zaměstnance, které trvaly alespoň 100 dnů o 1/12 roční výměry. Za každých dalších 21 zam .... více

 • Nemoc, zaměstnavatel nutí do práce
 • Pokud jste nemocná a zaměstnavatel vás nutí jít do práce a vy na to přistoupíte (právně na to nemá nárok, ale chápu, že na vás může vyvíjet nátlak), pak by bylo rozumné ukončit pracovní neschopnost a pobírat normálně mzdu. Pokud budete nadá .... více

 • Placení za školení při výpovědi ve zkušební době?
 • Váš dotaz, tak jak jste jej napsala je málo konkrétní, takže budu také odpovídat obecně. Pokud školení, které firma vašemu manželu hradila bylo nezbytným předpokladem pro výkon práce, na kterou ho přijali, pak je dohoda o zvýšení kvalifikac .... více

 • Důvod pracovní neschopnosti - má zaměstnavatel právo zjištovat?
 • Jednoduchá odpověď: NE. Zaměstnavatel nemá právo zjišťovat důvod pracovní neschopnosti, pokud se nejedná o nemoc z povolání nebo pracovní úraz. .... více

 • Teplota na prodejně masa a uzenin.
 • Na pracovištích, kde je trvalá teplota v rozpětí mezi 4 - 10 st. Celsia musí být zřízeny ohřívárny, zaměstnancům musí být poskytovány přestávky v práci nejdéle po xxxx hodinách a zaměstnancům se poskytují ochranné nápoje. (více viz Nař. Vlá .... více

 • Závažné porušování pracovní kázně (alkohol) ředitelem
 • Zřejmě byste si měl stěžovat majiteli firmy (to může být jednatel, zástupci akcionáře - např. dozorčí rada či představenstvo apod.). Zapeklitá bude situace tehdy, pokud ředitel = současně majitel. Žádná kontrola zvenčí asi neexistuje. .... více

 • státní svátek v třísměnném provozu
 • Ve směnném provozu připadne-li svátek na Váš den volna, nemáte nárok na náhradu, protože Vám neodpadla směna. Den se ani nepočítá jako odpracovaný. .... více

 • Použití služebního vozidla v pracovní neschopnosti
 • Odpověď na vaši otázku neznám - konkrétní pravidla používání vozu přiděleného i pro soukromé účely by měla být stanovena ve smlouvě o přidělení vozu nebo v nějakém interním předpisu zaměstnavatele, který se vozovým parkem zabývá. U některýc .... více

 • Pracovní úraz - úkolová mzda
 • Začnu odzadu, výše náhrady se vypočte z průměrného výdělku, takže tam rozhodně budou ve Váš prospěch hrát i event. příplatky za práci v SO a NE. Zaměstnavatel má právo krátit náhradu za pracovní úraz, pokud jste pracovní úraz sám zavinil (n .... více

 • Nemocenská dávka nevyplacena
 • Pokud pracoval ve firmě nad 25 zaměstnanců, pak se obraťte na původního zaměstnavatele, pokud v menší firmě, pak přímo na Okresní správu sociálního zabezpečení a žádejte zdůvodnění. Je možné, že Váš druh nedoložil údaje o pojistných dobách .... více

 • Matka samoživitelka s dítětem 10 let
 • Zaměstnavatel je povinen zjišťovat zdravotní způsobilost svých zaměstnanců. K tomuto účelu uzavírá smlouvy s lékaři závodní preventivní péče. Zaměstnavatel nemá právo po Vás požadovat zdravotní data, ale závodní lékař ano a výpis ze zdravot .... více

 • Příspěvek zaměstnavatele na zvýšení kvalifikace zaměstnance
 • Pokud po Vás zaměstnavatel vyžaduje zvýšení kvalifikace, pak velmi zjednodušeně řečeno, je povinen posuzovat dobu strávenou studiem jako pracovní dobu. Z vašeho dotazu nevyplývají podrobnosti ke studiu. Na náhrady při studiu se vztahuje vyh .... více

  HledámPráci.cz - poradna pracovní právo
  Poradna personálního serveru HledámPráci.cz a personální agentury Aditus zaměřená na pracovní právo a pracovně právní vztahy

  ADITUS - personální agentura, vzdělávací a poradenská společnost

  personální poradenství a recruitment zejména v oblastech:
  management, obchod, marketing a informační technologie
  © všechna práva vyhrazena, 1998-2013


                     Personální agentura Aditus                    Nabídky práce a zaměstnání                    Vzdělávání, kurzy
  Pronajmi personalistu
  Taky děláte pracovní právo sami na koleni?
  Už nemusíte!

  Pronajměte si svého personalistu !
  Více informací zde