Poradna pracovní právo

Další dotazy poradny z oblasti z oblasti pracovní právo a pracově-právní legislativa • Osobní prohlídky na vrátnici
 • Dobrý den, zaměstnavatel může provádět prohlídky v nezbytném rozsahu, vč. osobních věcí, nesmí však porušit ochranu osobnosti. Obvykle se důvod, rozsah a způsob prohlídek řeší vnitřním předpisem, aby nebylo na libovůli kontrolujícího, jak p .... více

 • Prohlášení k dani při souběhu OSVČ a DPP
 • Dobrý den, můžete podepsat prohlášení poplatníka a uplatňovat nezdanitelné částky z DPP, ale daňové přiznání si musíte dělat sama. (Po skončení roku v roce následujícím obdržíte od zaměstnavatele potvzrení o zdanitelných příjmech.) .... více

 • Dva tresty za porušení pracovní kázně
 • Dobrý den, ano, má. Písemná důtka nepředstavuje trest sama o sobě, pouze v případě, že byste opakovaně porušoval pracovní povinnosti, může se důtka stát podkladem k ukončení pracovního poměru za méně závažné soustavné porušování pracovních .... více

 • Agentura práce - zákaz zaměstnávání osob se ZPS a vznik ZPS během poměru
 • Dobrý den, pokud podle posudku zdravotní stav nemá vliv na práci, použije se výpovědní důvod § 52, písm. f) Zákoníku práce. Jedná se o ztrátu předpokladů určených zákonem pro výkon práce u Vás v agentuře práce. .... více

 • Pracovní volno pro příspěvkovou lázeňskou péči z důvodu nemoci z povolání
 • Dobrý den, je pravda, že u příspěvkové lékařské péče není nárok na nemocenskou (to je jen u komplexní lázeňské péče). Jestliže je však ambulantní péče prokazatelně spojená s nemocí z povolání, je zaměstnavatel povinen Vás omluvit a uhradit .... více

 • Trvalý pracovní poměr a brigáda a pojištění
 • Dobrý den, z pracovního poměru není co řešit, dál budete platit pojištění a daně. Obdobně to bude platit i pro "brigádu". Od plateb pojištění jsou osvobozeny výlučně příjmy z dohody o provedení práce do 10.000 Kč měsíčně. Současně je však z .... více

 • Nárok na cestovní náhrady po odebrání služebního motorového vozidla
 • Dobrý den, ano máte. Každý zaměstnanec má nárok na cestovní náhrady mezi místem pravidelného pracoviště a ostatními místy výkonu práce. Nároků se lze domáhat až 3 roky zpětně. .... více

 • Časově omezený souhlas s podnikáním zaměstnance
 • Dobrý den, Zákoník práce ani v § 303, odst. 4 - 5 (kde se řeší výkon činnosti státních zaměstnanců), ani v § 304 (kde se řeší výkon činnosti konkurenční vůči zaměstnavateli ze mzdové sféry) neuvádí podmínku souhlasu na dobu určitou či neurč .... více

 • Kolik mohu uzavřít pracovních úvazků?
 • Dobrý den, můžete uzavřít tolik pracovněprávních vztahů, kolik zvládnete vykonávat. Závazky z nich se pak budou posuzovat odděleně. Pouze v případě, že bude více vztahů uzavřeno u téhož zaměstnavatele, budou se společně danit a podléhat po .... více

 • Oční prohlídka nařízena zaměstnavatelem, kterou si má ale hradit sám zaměstnanec
 • Dobrý den, zaměstnavatel má právo Vám nařídit, kterého lékaře navštívíte, nemá ale právo po Vás chtít, abyste si prohlídku uhradil, když s Vámi následně uzavře pracovní poměr. Kdyby Vás nakonec do pracovního poměru nepřijal, prohlídku plati .... více

 • Podnikání při zaměstnání a souhlas zaměstnavatele
 • Dobrý den, ano, pro výkon činností, které se shodují s předmětem činnosti zaměstnavatele jste povinna si vyžádat jeho písemný souhlas a bez něj nesmíte výkon zahájit (viz § 304 Zákoníku práce). Otázkou však je, zda to, co děláte jako zaměst .... více

 • Snížení úvazku ve školství odchodem žáka
 • Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu úvazku sjednaného v pracovní smlouvě. Pokud část úvazku odpadne, je povinen ji nahradit pracemi stejného druhu. Pokud se tak nestane, má zaměstnanec právo na náhradu mzdy pro p .... více

 • Nárok na dovolenou při nepravidelné pracovní době
 • Bohužel jste uvedl málo informací, ale je možné, že postup zaměstnavatele bude správně. Pokud je vaše směna 14 hodin a nárok na dovolenou např. 4 týdny, pak se přepočet dovolené na délku vaší směny provede tak, že se spočte počet hodin dovo .... více

 • Nařízená dovolená místo vánočních svátků
 • Pokud vám odpadla práce z důvodu svátku, pak máte nárok na náhradu mzdy (resp. pokud pracujete v měsíční mzdě, vaše mzda se nebude krátit). Na den svátku vám zaměstnavatel nesmí nařídit čerpání dovolené (viz § 219, odst. 2 zákoníku práce). .... více

 • Kamery instalované na pracovisti
 • Zaměstnavatel nesmí bez vážného důvodu narušovat soukromí zaměstnanců a pokud používá kamerový nebo jiný systém sledování zaměstnanců, musí předem zaměstnance seznámit s tím, z jakého (závažného) důvodu a v jakém rozsahu ke kontrole přistu .... více

 • Změny teploty při výkonu práce
 • Pokud vám na jiném pracovišti zaměstnavatel přidělujem práci, která odpovídá druhu práce sjednanému v pracovní smlouvě, pak na to má právo. Co se týče teplotních výkyvů máte pochopitelně nárok na bezpečnostní přestávky, které se započítávaj .... více

 • Nařízený přesčas o svátky
 • Zaměstnavatel vám může nařídit práci přesčas i v sobotu, musí ale zajistit, že v každém týdnu budete mít aspoň 35 hodin volna (anebo v jednom 24 hod. a v dalším 70 hod. volna). Zaměstnavatel vám současně může nařídit práci přesčas maximálně .... více

 • Životní pojištění zaměstnanců - nátlak
 • Zaměstnavatel nesmí bez vašeho souhlasu předávat údaje o vás jiným subjektům, jedná se jak o porušení zákoníku práce (viz § 312), ale hlavně o porušení zákona na ochranu osobních údajů (viz zákon č. 101/2000 Sb.). Stejně tak zaměstnavatel n .... více

 • Doprovod dítěte ZTP/P na vyšetření
 • Nárok na volno při důležitých osobních překážkách v práci řeší nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Jedná-li se o doprovod dítěte k lékaři, pak nerozhoduje, zda je dítě postižené. (To by se týkalo pouze doprovodu do zařízení sociálních služeb neb .... více

 • Dobrovolná povinná práce
 • Přiznám se, že z vašeho dotazu nejsem úplně moudrá. Zaměstnavatel vám rozhodně může stanovit směnu i na sobotu nebo neděli, ale v rámci týdne vám musí poskytnout nepřetržitý odpočinek alespoň 35 hod. každý týden nebo 24 hod. v jednom týdnu .... více

 • Nedodržení ústní dohody - změna pracovních podmínek po nástupu
 • Je mi líto, ale ve vaší situaci už nelze nic dělat. Je to pro vás poučení, že byste příště ve stejné situaci měla chtít nejprve předložit minimálně návrh smluv (vč. mzdového výměru) a pokud možno tyto dokumenty i podepsat ještě před ukončen .... více

 • Práce na živnostenský list kontra Švarcsystém
 • Ano, byl by to tzv. "švarc systém", ale oficiálně se jedná o porušení podmínek pro výkon závislé práce, kterou je možno konat pouze v pracovně-právních vztazích. Závislá práce je práce, která se koná ve vztahu podřízenosti a nadřízenosti me .... více

 • Ochrana osobních údajů a zveřejnění mzdy zaměstnanců
 • Podle mého názoru, pokud budete interně zveřejňovat pouze % pohyblivé složky a nikoliv částku, neporušíte tím zákon. (Z dotazu předpokládám, že pracujete v úkolové mzdě a je tedy jedině logické, že chcete kolegy podnítit k lepším výsledkům .... více

 • Léčebné výlohy při pracovním úrazu
 • Bohužel je mi líto, ale obávám se, že jste udělala chybu. Právě regulační poplatky, které jste uhradila, byly účelně vynaloženým nákladem a pojišťovna by je musela zaplatit. Ovšem to, že jste si např. platila jednolůžkový pokoj (nespecifiko .... více

 • Dodatek ke smlouvě ze zdravotních důvodů
 • Neodpovídá-li Váš zdravotní stav požadavkům kladeným na práci, nemůžete se vzdát svého práva a vykonávat práci na vlastní riziko a zaměstnavatel vás v žádném případě nesmí nechat uvedeno práci konat, i kdybyste třeba 100 krát podepsal, že s .... více

 • Neplacené volno nebo výpověď?
 • Zaměstnavatel nemá legální možnost vás donutit k čerpání neplaceného volno. Pokud totiž pro vás zaměstnavatel nemá práci, jedná se o překážku na straně zaměstnavatele, a to vždy s náhradou mzdy. Nebudete-li pracovat pro prostoj, činí náhrad .... více

 • Poloviční úvazek (50%) před důchodovým věkem
 • Pracovní úvazek (sjednanou délku týdenní pracovní doby) nemůže zaměstnavatel měnit bez vašeho souhlasu, protože patří mezi základní parametry pracovního poměru (tak jako třeba místo výkonu práce). Informace, že stačí dokument přede svědky p .... více

 • Důtka - neplnění pracovních povinností
 • Snaží-li se vám zamětnavatel doručit jakoukoliv písemnost, doporučuji vám, abyste ji převzala. Zákoník práce totiž na odmítnutí převzetí písemnosti hledí tak, že písemnost byla řádně předána (viz § 334,odst. 2 zákoníku práce), přitom vy vša .... více

 • Přivýdělek při podpoře v nezaměstnanosti
 • Přivýdělek k podpoře se počítá v netto (čisté mzdě). Počítat přivýdělek z hrubé mzdy by dost dobře nebylo možné, protože z hrubé mzdy 4000 Kč má každý zaměstnanec jiný čistý (netto) příjem podle toho, jaké má slevy na dani a daňové bonusy. .... více

 • Bossing - jak se bránit ?
 • Na vašem místě bych situaci neřešila prostřednictvím diskriminace, ale chytila bych se pevných bodů, kde hmatatelně dochází k porušování zákoníku práce a to je téma pracovní doby. Váš zaměstnavatel nedodržuje přestávky v práci, rozsah týden .... více

 • Urážlivé chování zaměstnance vůči vedoucímu pracovníkovi
 • Začneme odzadu: Ano, zaměstnavatel je povinen vyplňovat zaměstnancům jak žádosti o různé sociální dávky, např. přídavky na děti, příspěvek na bydlení apod. a také žádosti o případné půjčky. Za tyto služby (bohužel) nesmí zaměstnavatel požad .... více

 • Dálkové studium a musí zaměstnavatel uvolnit?
 • Nemáte-li se zaměstnavatelem uzavřenu kvalifikační dohodu, pak dálkové studium je vaše soukromá věc a zaměstnavatel není povinen při rozvrhu práce přihlížet k vašemu školnímu rozvrhu. Pokud by např. zaměstnavatel stanovil inventuru na sobot .... více

 • Ochranná lhůta v předdůchodovém věku
 • Je mi líto, ale informace, o které píšete (ochrana před výpovědí pro důchodce) nikdy neexistovala. Před výpovědí chrání pouze nemoc, těhotenství, mateřská, rodičovská dovolená, nemožnost pracovat na základě lékařského posudku v noci, lázeňs .... více

 • Pracovní úraz a čerpání a převod dovolené
 • Pro pracovní úraz a nemoc z povolání se dovolená nekrátí - viz § 216, odst. 3 Zákoníku práce. Mimo to mi ve vašem dotazu chybí informace, kolik je u vás ročně týdnů dovolené. Předpokládejme, že je to základní výměra, tedy 4 týdny dovolené. .... více

 • Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob
 • Odpovídající poradenství by vám jistě poskytli na finančním úřadu. Ale jen stručně: Prohlášení poplatníka musíte mít podepsané od každého zaměstnance zvlášť a každému zaměstnanci, který vás o to požádá (podepíše do 15.2. prohlášení poplatní .... více

 • Ochrana osobních údajů a pracovní smlouva
 • Údaj o souhlasem se zpracování osobních údajů v pracovní smlouvě je zbytečný (a současně je to typická chyba). Zákon na ochranu osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) totiž v § 18, odst. 1, písm. b) říká, že souhlas se nevyžaduje, pokud vám správ .... více

 • Neplacené volno bez souhlasu zaměstnance
 • Ne, zaměstnavatel nemůže zaměstnancům nařizovat volno bez náhrady mzdy. Pokud nemůžete z důvodů na straně zaměstnavatele konat práci, vždy se jedná o překážku na straně zaměstnavatele s náhradou mzdy. Procentní výše náhrady mzdy se odvíjí o .... více

 • Krácení dovolené z důvodu nemoci
 • Váš zaměstnavatel krátí dovolenou úplně špatně. Dovolená se krátí vždy po jednotlivých kalendářních letech a k předchozím letům se nepřihlíží, proto i v roce 2009 měl zaměstnavatel krátit dovolenou o 1/12 až po 100 zameškaných směnách. Ale .... více

 • Šikana na pracovišti ?
 • Pokud s vámi zaměstnavatel neplatně ukončil pracovní poměr, protože si vykonstruoval důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru, pak mu nejprve napište dopis, že považujete zrušení za neplatná a trváte na tom, aby vás dále zaměstnával ( .... více

 • Přesunutí pracovní směny
 • Zaměstnavatel je povinen vám mezi koncem jedné a začátkem druhé směny poskytnout nepřetržitý odpočinek alespoň v rozsahu 12 hodin. Pouze ve výjimečných případech (a plánovaná odstávka elektrického proudu mezi ně podle mne nepatří) může tent .... více

 • Právo zaměstnavatele na informace o zdravotním stavu zaměstnance
 • Zaměstnavatel nemá právo zjišťovat informace o zdravotním stavu a příčině pracovní neschopnosti nejedná-li se o pracovní úraz nebo nemoc z povolání. Pokud ošetřující lékař takové informace o vás zaměstnavateli poskytl, porušil zákon č. 101/ .... více

 • Pracovní oděv a obuv
 • Ačkoliv zaměstnavatel nepřiděluje pracovní oděvy a obuv, může stanovit, jaké parametry má mít vaše běžné oblečení, jednak z důvodu vaší bezpečné práce (např. v kluzkých provozech asi budete těžko balancovat na podpatcích) a také z důvodu do .... více

 • Zaměstnavatel nevydal vrácení daně
 • Otázka je, zda jste prohlášení poplatníka (onen růžový formulář) vyplnila správně a zda jste doložila podklady pro uplatnění slevy na dítě. Pokud jste totiž do 15.2. dalšího roku nepožádala o vyúčtování daně za předchozí rok, zaměstnavatel .... více

 • Písemná výtka - porušení pracovní kázně
 • Z vašeho dotazu není příliš patrné, co se opravdu stalo, ale nemyslím si, že se nutně jedná o dvojitý postih jak píšete. Zaměstnavatel sice nesmí zaměstnancům za porušení pracovních povinností udělovat finanční pokuty (viz § 13, odst. 2, pí .... více

 • Uplatnění daňové slevy na děti
 • Zaměstnanec je povinen hlásit zaměstnavateli změny potřebné pro výkon povinnosti, v tomto případě výpočet daní a roční zúčtování daně a je povinen vracet přeplatek, byť přijatý v dobré víře. Zkrátka: Je to vaše chyba a peníze musíte vrátit. .... více

 • Má zaměstnavatel právo nahlížet do zdravotní dokumentace ?
 • Nevím, zda jsem váš dotaz správně pochopila, ale požadavek, abyste výpis ze zdravotní dokumentace odevzdali závodnímu lékaři nebo zařízení, které pro vás závodně preventivní péči poskytuje je oprávněný. Závodní lékař zná specifika práce u z .... více

 • Jaký mám nárok na dovolenou?
 • Pokud jsou všechny vámi uvedené informace správné, pak podle mne by vaše roční dovolené při přepočtu na 10tihodinové směny měla činit 16 dnů. K tomu jsem došla jednoduchým výpočtem: základní data - 20 dnů dovolené ročně pro zaměstnance prac .... více

 • Krácení dovolené při pracovním úrazu
 • Ačkoliv se dovolená pro pracovní úraz nekrátí, bohužel stále platí, že základní část dovolené (4 týdny) z jednoho roku se musí vyčerpat nejpozději do konce roku následujícího, jinak bez náhrady propadá. (Jediná výjimka je dovolená žen, kter .... více

 • Krácení dovolené vzhledem k pracovnímu úrazu.
 • Pro pracovní úraz se dovolená nekrátí - viz § 216, odst. 3 zákoníku práce, takže za rok 2008 i 2009 máte nárok na dovolenou, jako byste chodil do práce. .... více

 • Práva odvolaného ředitele
 • Je-li vedoucí zaměstnanec odvolán z funkce, ztrácí logicky právo pověřovat jiné osoby výkonem dalších prací, neřku-li vedením organizace nebo její části. Takový právní úkon je neplatný. Záleží samozřejmě na tom, co má škola stanovena v prac .... více

  HledámPráci.cz - poradna pracovní právo
  Poradna personálního serveru HledámPráci.cz a personální agentury Aditus zaměřená na pracovní právo a pracovně právní vztahy

  ADITUS - personální agentura, vzdělávací a poradenská společnost

  personální poradenství a recruitment zejména v oblastech:
  management, obchod, marketing a informační technologie
  © všechna práva vyhrazena, 1998-2013


                     Personální agentura Aditus                    Nabídky práce a zaměstnání                    Vzdělávání, kurzy
  Pronajmi personalistu
  Taky děláte pracovní právo sami na koleni?
  Už nemusíte!

  Pronajměte si svého personalistu !
  Více informací zde