Hmotná odpovědnost, náhrady škody

Náhrady škody způsobená zaměstnavateli, hmotná odpovědnost zaměstnance • Zaměstnavatel nás podezírá z krádeže
 • Dobrý den, bránit se můžete tím, že se zbožím přichází do styku i osoby bez řádně sjednané hmotné odpovědnosti (= brigádnice), což znamená, že zaměstnavatel nezajistil podmínky pro ochranu svěřených hodnot. Když toto zaměstnavateli napíšete .... více

 • Hmotná odpovědnost dělníků
 • Dobrý den, požadavatek zaměstnavatele je logický a vychází ze zákona. Všichni, kdo mají přístup do skladu by měli mít společnou odpovědnost za schodek. Jestli se rozhodne zajistit přítomnost skladníka i na dalších směnách, je na jeho uvážen .... více

 • Sjednaná odpovědnost za škodu na výši odpovídající 2-násobku ceny svěřených věcí
 • Dobrý den, postup, který Váš zaměstnavatel volí je proti dobrým mravům a tudíž také proti zákoníku práce. Odpovědnost za svěřené věci nemůže převýšit jejich pořizovací cenu. .... více

 • Odstoupení od hmotné odpovědnosti
 • Dobrý den, hmotná odpovědnost nezaniká automaticky. Jestliže zaměstnavatel neodstranil nedostatky, které bránily řádnému dohledu nad svěřenými hodnotami, do 15 dnů od Vašeho písemného upozornění, lze odstoupit od smlouvy. Odstoupení musí bý .... více

 • Propuštění pro nadbytečnost - pomsta zaměstnavatele
 • Abyste dokazovala zaměstnavateli, že vaše nadbytečnost je zastřený úkon, když jinak nabírá nové zaměstnance, na to byste musela buď se stížností na inspekci práce nebo k soudu. Pokud však bude ochoten zaměstnavatel vyplatit odstupné, na vaš .... více

 • Odškodnění při pracovnim úrazu
 • V případě ukončení pracovního poměru výpovědí pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání dle § 52, písm. d) zákoníku práce nebo při ukončení pracovního poměru dohodou z týchž důvodů, náleží zaměstnanci odstupné ve výši až 12-násobku průměrného .... více

 • Hmotná odpovědnost a směnka
 • Vámi podepsaná prázdná směnka by se následně při zjištění chovala jako dopředu sepsaná dohoda o srážkách ze mzdy. Ta je přitom podle zákoníku práce neplatná, je-li sepsána předem. Doporučovala bych vám, abyste nečekala až se nějaká škoda st .... více

 • Kázeňský trest
 • Pomiňme fakt, že je legrační uvažovat o srážce ze mzdy ve výši 1 Kč, zvláště pokud zaměstnankyně vybrala na hotovosti o 1 Kč více než mělo být. Srážky ze mzdy smí zaměstnavatel provádět výhradně v případech daných zákonem dle § 146 zákoníku .... více

 • Hmotná odpovědnost a brigáda
 • Hmotná odpovědnost (resp. oficiální termín je "odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat) je možná i u dohod o pracovní činnosti a provedení práce. Podmínkou je, že zaměstnanec je zletilý, a že za .... více

 • Zaměstnavatel odmítnul vyplatit mzdu aby pokryl náklady na škodu
 • Na vašem místě bych zaměstnavateli nabídla splátkový kalendář k úhradě škody. Postup, kdy si zaměstnavatel ponechá celou vaší mzdu, aby tak uhradil škodu je protiprávní. Jednak proto, že vám nesmí provádět srážky ze mzdy bez vašeho souhlasu .... více

 • Může zaměstnavatel po 15 letech vymáhat manko?
 • Promlčecí doba v pracovním právu se odvolává na občanský zákoník (viz § 329, odst. 1 zákoníku práce) a podle toho činí 3 roky (viz § 101, a § 106 zákona č.40/1964 Sb. občanského zákoníku). Nárok zaměstnavatele (byť evidentně pochybný) je .... více

 • Odcizení peněz z pokladny - 17000,- Kč
 • Nemá-li zaměstnanec uzavřenu dohodu o hmotné odpovědnosti a k pokladně má přístup více zaměstnanců, nemůže od něj zaměstnavatel požadovat úhradu vzniklé škody. Totéž by platilo i kdyby zaměstnanec hmotnou odpovědnost měl uzavřenu, ale k pok .... více

 • Vykradená provozovna bez hmotné zodpovědnosti
 • Pokud jste řádně zabezpečil prodejnu při svém odchodu, pak jste nic neporušil a škodu po vás nelze vymáhat. .... více

 • Ušlý zisk - náhrada zaměstnancem
 • Pokud zaměstnanec přestane chodit do práce (absence) a nebude v pracovní neschopnosti, má sice logiku žádat ušlý zisk, ovšem bylo by to možné jedině soudní cestou a nejsem schopna říci, jak by asi soud rozhodl. :-( .... více

 • Nabourané firemní vozidlo v zahraničí a náhrada škody
 • Pokud jste škodu způsobil z nedbalosti (nešlo tedy o úmyslnou škodu nebo škodu způsobenou pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek), nesmí po Vás zaměstnavatel požadovat více než 4,5 násobek průměrné mzdy. A pokud Vám oficiálně vyplácí .... více

 • Čerpací stanice -odjezd auta na čerpací stanici bez placení - náhrada škody
 • Zaměstnavatel je povinen Vám prokázat, že jste škodu způsobila a jak (tedy např. porušením nějakých firemních předpisů apod.). Laicky se domnívám, že to, že vám zloděj ujel od stojanu, nelze považovat za porušení pracovní kázně, a proto zam .... více

 • Zodpovědnost za špatně provedenou práci
 • Pokud jste nedbalostí způsobil zaměstnavateli škodu, pak po vás může požadovat její náhradu až do výše 4,5 násobku průměrného výdělku, a to i když jste činný na základě dohody o provedení práce. (viz § 250 a 257 Zákoníku práce). .... více

 • Odcizení peněz z pokladny
 • Pokud váš přítel nemá sjednánu dohodu o (hmotné) odpovědnosti, nemusí nic platit. Zaměstnavatel by měl celý případ nahlásit policii a vyšetřovat jej jako krádež. Navíc i kdyby váš přítel dohodu o odpovědnosti podepsánu měl, ale k pokladně m .... více

 • Chybně vystavená faktura a náhrady škody na zaměstnanci
 • Neznám váš průměrný výdělek, ale v případě, který popisujete ručíte zaměstnavateli za škodu až do výše 4,5 násobku vašeho průměrného výdělku, což bude asi méně než oněch 160.000 Kč. Ovšem tento 4,5 násobek má po vás zaměstnavatel právo vyža .... více

 • Hmotná zodpovědnost ve školství
 • Nelze nést hmotnou odpovědnost za majetek, ke kterému mají volně přístup další osoby, pokud tyto osoby také nejsou vázány hmotnou (tedy společnou) odpovědností. Upozorněte na to zaměstnavatele (nejlépe písemně), protože uzavření takové doho .... více

 • Hmotná odpovědnost za zboží na prodejně s textilem
 • Postup navrhovaný vaším zaměstnavatelem není správný a není legální. Dohodu o odpovědnosti lze uzavřít pouze tehdy, lze-li ji od zaměstnance spravedlivě vyžadovat a jsou-li dány podmínky, aby ji plnil. Ve vašem případě bych zaměstnavatele p .... více

 • Pokladní supermarketu - schodek a hmotná odpovědnost
 • Inventura (i na denní bázi) musí být dělána ve vaší přítomnosti. A to právě proto, že mají-li k hotovosti přístup i jiné osoby (viz koordinátor), není dohoda o hmotné odpovědnosti a odpovědnost za případnou škodu právně vymahatelná. Požádej .... více

 • Náhrada škody za nesplnění úkolu
 • Jedná se pouze o výhružky. Zaměstnavatel Vám může maximálně krátit pohyblivou část mzdy či prémie, ale rozhodně se s Vámi jako se zaměstnancem nemůže soudit o ušlý zisk. To by mohl jedině v případě, že byste Vy nápad dokončila pro jinou fir .... více

 • Odcizení zboží za provozu
 • Osobně se domnívám, že jste svým jednání zaměstnavateli způsobil škodu, a to ačkoliv jste tak neučinil úmyslně, ale svým jednáním (tím, že jste nedával pozor na onoho zákazníka), jste vznik škody umožnil. Proto ručíte až 4,5 násobkem mzdy. .... více

 • Způsob vymáhání zpronevěřených peněz od bývalého zaměstnance
 • Bohužel Vám nemohu poradit nic jiného, než požádat soudní cestou o uvalení exekuce na jeho příjem (i když v tomto případě spíše budoucí příjem). Současně Vám ale ze zkušenosti mohu říci, že není vůbec těžké se exekucím vyhýbat - takoví lidé .... více

 • Náhrada vzniklé škody
 • V případě, že zaměstnavateli způsobíte škodu, ručíte za ni až do výše 4,5 násobku Vaší mzdy. Nicméně není možné, aby zaměstnavatel požadoval celou částku okamžitě. Je potřeba sepsat dohodu o uznání závazku a dojednat přiměřený splátkový kal .... více

 • Nemoc a hmotná odpovědnost
 • Je potřeba, abyste písemně vyzval zaměstnavatel a uvedl přesně tyto důvodu, které píšete v dotazu a poukázal n a neplatnost hmotné odpovědnosti, resp. zjištěného manka. V případě, že neuspějete, obraťte se neprodleně se stížností na místně .... více

 • Zaměstnanec způsobil škodu na služebním voze, zaměstnavatel ji vymáhá, je v právu?
 • Váš zaměstnavatel má jednak zřejmě sepsanou hmotnou odpovědnost za zboží na autě a za hotovost od zákazníků, také ale převzal vozidlo jako prostředek k práci a jeho poškozením zaměstnavateli způsobil škodu. Zaměstnavatel má právo požadovat .... více

 • Hmotná odpovědnost, ukradené zboží ze skladu z pronajatých skladů
 • Ano, rozhodně se můžete (musíte!) hájit právě tím, že zaměstnavatel nezajistil řádně zboží před možnými úniky (viz § 176, odst. 3 ZP). Na druhou stranu pravděpodobně dojde ke sporu mezi Vámi a zaměstnavatelem, že jste jej neupozornila na mo .... více

 • Náhradu škody za výrobu zmetku nebo nebo odpovědnost zaměstnance za škodu
 • I když se to zaměstnavateli nejspíš nebude líbit, pravdu budete mít nejspíš vy (vycházím z verze, kterou uvádíte). Pokud by po Vás zaměstnavatel vyžadoval vyšší náhradu, než 1 průměrnou mzdu, obraťte se na Úřad práce se stížností, ten Vám m .... více

 • Služební automobil a hmotná odpovědnost
 • Prvotní je tento fakt: Na automobil nelze sjednat dohodu o hmotné odpovědnosti. Hmotná odpovědnost se uzavírá pouze na to, co je předmětem oběhu (tedy účetní stav se mění) – např. peníze, ceniny, zboží, materiál… ale rozhodně né pracovní po .... více

 • Odpovědnost, vystavené faktury a podpisová práva
 • K správnému posouzení Vašeho dotazu je důležité znát, jak jsou u Vašeho zaměstnavatele upravena podpisová práva a jak jsou vymezena konkrétně ta Vaše. Má zaměstnavatel podpisový řád? (Může se jednat o součást organizačního řádu.) Je ve Vaše .... více

 • Hmotná odpovědnost za provozovnu kam mají přístup i další osoby
 • Váš špatný pocit ze sepsané hmotné odpovědnosti je zcela správný, protože jste schopen velmi snadno dokázat, ze je neplatná. Zaměstnavatel je povinen zajistit takové podmínky, aby bylo možné odpovědnost spravedlivě vyžadovat, to znamená nap .... více

 • Ukradený automobil zaměstnavatele a náhrada škody za uložené věci
 • Klíčem k Vašemu případě je, zda uložení náhradních dílů v autě bylo správný postup. To z Vašeho dotazu a bez detailní znalosti situace nelze posoudit. V zásadě jde o to, že pokud je běžné ukládání náhradních dílů ve voze a zaměstnavatel je .... více

 • Služební vůz, odpovědnost zaměstnance za škodu v případě havárie
 • Předpokládám, že služební vůz, který používáte má zaplacené povinné ručení. Další havarijní pojištění je běžnou a rozumnou investicí do vozového parku, ale i když je netypické, aby jej Váš zaměstnavatel neuzavřel, není to protiprávní. Pokud .... více

 • Hmotná odpovědnost není v pracovní smlouvě?
 • Hmotnou odpovědnost lze uzavřít tehdy, pokud její plnění souvisí s pracovní náplní (např. lze těžko předpokládat, že uklízečka bude vybírat poplatky). Těžko z vašeho dotazu soudit, zda to mu tak u Vás je či nikoliv. Např. referent na úřadě .... více

 • Náhrady škody na zaměstnanci - vykradená provozovna
 • Váš dotaz je málo konkrétní je důležité zjistit, zda došlo k přepadení provozovny (nebo ukradení celé pokladny, která byla jinak řádně zajištěna) nebo zda jste svou nepozorností umožnila odcizení tržby (např. nedodržení pracovního postupu – .... více

 • Hmotná odpovědnost a pokladny v supermarketu
 • Záleží na tom, jaké kontrolní mechanismy používá zaměstnavatel „v nějaké místnosti“. K takovýmto finančním transakcím se obvykle sepisuje interní směrnice, se kterou jsou zaměstnanci seznámeni. (Potrubní pošta se např. používá v pobočkách n .... více

  HledámPráci.cz - poradna pracovní právo
  Poradna personálního serveru HledámPráci.cz a personální agentury Aditus zaměřená na pracovní právo a pracovně právní vztahy

  ADITUS - personální agentura, vzdělávací a poradenská společnost

  personální poradenství a recruitment zejména v oblastech:
  management, obchod, marketing a informační technologie
  © všechna práva vyhrazena, 1998-2013


                     Personální agentura Aditus                    Nabídky práce a zaměstnání                    Vzdělávání, kurzy
  Pronajmi personalistu
  Taky děláte pracovní právo sami na koleni?
  Už nemusíte!

  Pronajměte si svého personalistu !
  Více informací zde