DPP, DPČ - dohody o pracech konaných mimo pracovní poměr

Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti • Uzavření DPP, když není znám počet odpracovaných hodin
 • Dobrý den, u dohod o provedení práce a pracovní činnosti nemá zaměstnavatel povinnost přidělovat práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. (viz § 74, odst. 2 Zákoníku práce) Zároveň však zaměstnanci činní na dohody = "brigádníci" nes .... více

 • Úkolová mzda a počítání hodin DPP
 • Dobrý den, máte pravdu, že odpracované hodiny sledovat musíte, abyste byli schopni event. kontrole prokázat, že rozsah práce nepřekročil 300 hodin za kalendářní rok. Máte možnost sjednat hodinovou sazbu na úrovni minimální mzdy a zároveň sj .... více

 • Pracovní smlouva a DPP u jiného zaměstnavatele
 • Dobrý den, z dohody o provedení práce bude Váš další zaměstnavatel odvádět daň, event. pojištění (pokud vyděláte více než 10.000 Kč měsíčně). Do této částky také nejste povinen přikládat potvrzení o příjmu k ročnímu zúčtování daně. Příjem b .... více

 • Střídání DPP a DPČ podle měsíčních výdělků
 • Dobrý den, uvedený postup odporuje zákonu, kdy nesmíte mít u téhož zaměstnavatele na stejný druh práce sjednáno více pracovněprávních vztahů. (viz § 34b, odst. 2 Zákoníku práce). Byl by legálně možný opačný postup: Uzavřete dohodu o provede .... více

 • DPP a školení - jedná se o pracovní dobu?
 • Dobrý den, účast na školení je překážkou v práci na straně zaměstnance dle § 205 Zákoníku práce. A bohužel na zaměstnance činné na dohody (dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti) se nevztahují ustanovení o překážkách v práci n .... více

 • Nezaplaceny příplatky za soboty a neděle při práci na DPČ
 • Dobrý den, to je pravda. Na zaměstnance činné v rámci dohod (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) se nevztahují pravidla pro odměňování zaměstnanců, pouze pravidlo o minimální mzdě. Zaměstnavatelé proto příplatky brigádníků .... více

 • Dododa o provedení práce a její zdanění při péči o díte s prvním stupněm postižení
 • Dobrý den, pro účely daně, ani pojištění se příjmy od různých zaměstnavatelů nesčítají. Budete tedy platit pouze srážkovou daň a stále za Vás bude plátcem pojistného stát. .... více

 • Vracení odstupného při práci na dohodu o provedení práce
 • Dobrý den, odstupné obdržíte v násobcích měsíčních příjmů (ze zákona max. 3-násobek, ale fakultativně lze poskytovat i vyšší odstupné - viz § 67 Zákoníku práce). Pokud byste pracoval pro zaměstnavatele znovu v pracovním poměru nebo na dohod .... více

 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr x hlavní pracovní poměr
 • Zaměstnanec, který má pracovní smlouvou stanoven druh práce "starosta", bezpochyby může mít sjednánu dohodu o pracovní činnosti nebo o provedení práce jako "manažer projektu" pro řízení financování nějaké akce z evropských fondů. Pokud bude .... více

 • Dohoda o pracovní činnosti a nemocenská
 • Protože z dohody o pracovní činnosti odvádíte pojistné, máte také nárok na nemocenskou. Takže ano, když onemocníte, přinesete zaměstnavateli potvrzení o pracovní neschopnosti (lidově "neschopenku") a zaměstnavatel vám v prvních 21 dnech nem .... více

 • Přihlášení zaměstnance a dohoda o provedení práce
 • Ano, dohoda o provedení práce je osvobozena od plateb pojistného, takže zaměstnance nehlásíte ani na zdravotní pojišťovnu, ani správě sociálního zabezpečení, ani nezpracováváte Evidenční list důchodového pojištění. Stručně řečeno pouze sraz .... více

 • Dohody o pracovní činnosti a mimořádné odměny
 • Ano, i u dohody o pracovní činnosti je možné vyplatit odměnu, za prokazatelně nadstandardní výsledky apod. Pozor ovšem, abyste podobným způsobem pouze nešidili hodiny, které jste nepřiznali v evidenci pracovní doby, které by se vám už neveš .... více

 • Dohoda o provedení práce a podání daňového přiznání
 • V případě, že jste si v jednotlivých měsících u zaměstnavatel z dohody o provedení práce měl brutto příjem aspoň 5000 Kč a výše, pak vaše dohoda o provedení práce nebyla zdaněna srážkovou daní, ale zálohovou. Povinnost podat daňové přiznání .... více

 • Nedodržení dne nástupu do práce ze strany zaměstnavatele
 • Zaměstnavatel neporušil zákon. U dohody o pracovní činnosti a o provedení práce totiž zaměstnavatelé nejsou dle § 74, odst. 2 zákoníku práce povinni rozvrhovat zaměstnancům pracovní dobu. Může se tedy stát, že dohoda je platně uzavřena, ale .... více

 • Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) nemocenská + odpracované hodiny
 • Pokud nemáte v dohodě o pracovní činnosti rozvrženu pracovní dobu a jak uvádíte, můžete práci odvést podle vlastního uvážení a stanovený fond pracovní doby jste odpracovala, nemá logiku, aby Vám zaměstnavatel krátil odměnu. .... více

 • Výpověď dohody o pracovní činnosti
 • U dohod o pracovní činnosti je v Zákoníku práce v § 76, odst. 6 stanovena 15ti denní výpovědní lhůta, která počíná plynout doručením výpovědi druhé straně. Vaše dohoda o pracovní činnosti tedy zanikne po 15ti dnech ode dne, kdy zaměstnavate .... více

 • student a zdravotní pojištění
 • U dohody o pracovní činnosti za vás zaměstnavatel platí pojistné pouze v měsících, kdy váš příjem přesáhne aspoň 400 Kč. Pokud jste v daném měsíci nepracovala, zaměstnavatel za vás pojistné neplatil. Jinak pokud jste student do 26 let věku, .... více

 • Dohoda o pracovní činnosti a léta pro důchod
 • Nejlepší by pro vás byl hlavní pracovní poměr na zkrácený úvazek, protože z HPP vám plyne i dovolená a případné další nároky (např. případný příspěvek na stravování u zaměstnavatele apod.). Na 4 hod./den můžete pracovat i na DPČ (u zaměstna .... více

 • Dohoda o provedení práce a odměna za práci ve svátek
 • Je mi líto, ale z DPP vám opravdu nárok na příplatek za práci ve svátek neplyne. .... více

 • Dohoda o pracovní činnosti a zápočtový list
 • Paní účetní vás neinformovala správně. Na potvrzení o zaměstnání, byť jste pracoval na dohodu o pracovní činnosti, máte pochopitelně nárok. Zákoník práce tuto povinnost ukládá v § 313. .... více

 • Dohoda o pracovní činnosti platí za mě zaměstnavatel sociální a zdravotní pojištění ?
 • Z dohody o pracovní činnosti automaticky vzniká povinnost zaměstnavatele strhávat pojistné na sociální a zdravotní pojištění (za zaměstnance i za zaměstnavatele). Výjimkou by bylo, pokud by příjem z DPČ nedosáhl v měsíci 400 Kč, pak by se p .... více

 • Dohoda o pracovní činnosti a ukončení studia
 • Pokud už nebudete student, kdy za vás platil pojistné stát a váš jediný výdělek bude DPČ 6.000 Kč/měsíc, pak vám bude zaměstnavatel muset strhávat pojistné ve výši alespoň z minimální mzdy, tj. ze základu 8.000 Kč/měsíc. To pro vás samozřej .... více

 • Vrácení srážkové daně finančním úřadem
 • Pokud máte u některého ze zaměstnavatelů podepsáno daňové prohlášení a příjem z DPP více než 5000 Kč/měsíčně, můžete mít příjmy daněny zálohovou daní. Ale u těch dalších zaměstnavatelů při odměně za práci do 5000 Kč/měsíc stejně budete dani .... více

 • Dohoda o pracovní činnosti - zdanění důchodců
 • Každý příjem se zdaňuje, tzn. že ať už srážkovou či zálohou daní, i důchodce platí daň z příjmu, a to z každého pracovního vztahu, tedy i ze dvou jednotlivých dohod o pracovní činnosti. Pouze v případě, že by obě dohody (či jiné pracovní vz .... více

 • Dohoda o provedení práce a její skončení
 • Jsem přesvědčena, že jste nepochybili. Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti jsou tzv. "dohody konané mimo pracovní poměr" a právě ono "mimo pracovní poměr" znamená, že na jedné straně mají být využívány zaměstnavatelem v mi .... více

 • DPČ a nárok na mateřskou a rodičovskou dovolenou
 • V případě, že ke dni nástupu na mateřskou dovolenou (obvykle 6 týdnů před porodem) máte zpětně pojištěno alespoň 270 dnů, pak Vám mateřská bude vyplácena. Z Vašeho dotazu není jasné, kdy DPČ započala, ale pokud byste např. nastoupila na MD .... více

 • Dvě dohody o pracovní činnosti
 • Z vašeho dotazu nerozumím rozdílu mezi "nepřímými a přímými" činnostmi psychologa, ale domnívám se, že pokud součet dohod nepřesahuje poloviční úvazek, pak zaměstnavatel nic neporušuje. Dokonce se domnívám, že by za předpokladu, že by byl s .... více

 • Dohoda o pracovní činnosti - neodpracovaná celá doba
 • Pokud neodpracujete stanovenou dobu, pak se odměna poměrně krátí. U Vás mi vychází pro zjednodušení asi toto: pracujete cca 44 hod./měsíc, nepřítomna budete cca 2 týdny, tzn. že obdržíte cca poloviční odměnu. .... více

 • Dohoda o pracovní činnosti a nárok na dovolenou
 • Pokud máte v DPČ výslovně sjednáno, že máte nárok na placené volno a za jakých podmínek pak ano (tyto podmínky však nesmí být výhodnější než pro zaměstnance v pracovním poměru). Pokud takové ustanovení Vaše DPČ neobsahuje, pak na placené vo .... více

 • Student a dohoda o provedení práce (DPP) výhody a nevýhody
 • Pro Vaše rozhodování je asi potřeba znát rozdíly mezi pracovním poměrem a „dohodou“ – ty jsou následující:Z pracovního poměru odvádíte pojistné na sociální i zdravotní pojištění, můžete čerpat nemocenské dávky. Totéž platí i pro dohodu o pr .... více

 • Dohody o pracech konaných mimo pracovní poměr - zdravotní a sociální pojištění
 • Sice úplně nerozumím Vašemu dotazu, ale pokusím se odpovědět. Sociální a zdravotní pojištění se bez ohledu na to, zda jste nebo nejste student nevyplácí z dohod o provedení práce a ty jsou omezeny 100 hodinami za rok u jednoho zaměstnavatel .... více

 • Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) a zrušení z důvodu nemoci
 • Ano, může. Dohoda o pracovní činnosti patří mezi tzv. dohody konané mimo pracovní poměr. A protože se nejedná o pracovní poměr, nevztahují se na ní ochranné lhůty (tedy nemožnost podat výpověď v době nemoci). Pokud není v dohodě výslovně uv .... více

 • Dohoda o pracovní činnosti, minimální mzda, stravné
 • Asi zdaleka neodpovím na všechny Vámi nastíněné problémy, takže bych začala od konce: buď si najděte jinou práci u poctivého zaměstnavatele nebo si na jeho postup stěžujte na místně příslušném úřadu práce. Váš zaměstnavatel porušuje zákon m .... více

 • Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) a důchodce
 • Z dohody o pracovní činnosti se vždy platí sociální a zdravotní pojištění (výjimka je jediná, a to když mzda v měsíci nedosáhne částky 400 Kč brutto) a s důchodcem ji pochopitelně sjednat můžete, ale měla by být uzavřena na dobu určitou. V .... více

 • Způsob zaměstnávání ženy na mateřské dovolené a studenta
 • Ve Vašem případě nezáleží na tom, zda se jedná o ženu s dítětem či studentku. Důležité je začít u toho, kolik hodin měsíčně předpokládáte, že zaměstnankyně maximálně odpracuje. Pokud by to bylo jen 100 hodin za rok (což nepředpokládám), pak .... více

 • Dohoda o pracovní činnosti a rozvržení pracovní doby
 • V souladu s nařízením vlády, kterým se provádí zákoník práce (č. 108/1994 Sb., § 39) je možné u DPČ stanovit až na dobu 3 měsíců v rámci roku úvazek maximálně v rozsahu plné týdenní pracovní doby (ve Vašem případě tedy 40 hod./týdně). Nicmé .... více

 • Zaměstnanec a dohoda o provedení práce
 • Nevím, kde by měl být podle Vás problém. Vše děláte správně. Součet hodin nepřesáhne u jednoho zaměstnance a jednoho zaměstnavatele 100 hod. za rok. Pojistné se z DPP neodvádí a zdaňujete srážkovou daní, kterou zaměstnanec už dále nemusí př .... více

 • Zaměstnancec i OSVČ chce uzavřít dohodu o provedení práce, jedná se o Švarc systém ?
 • Pokud hodláte uzavřít dohodu o provedení práce s jinou firmou, bude se řídit Váš vztah Zákoníkem práce a dalšími legislativními předpisy pracovního práva. To znamená, že nepůjde ve Vašem případě o tzv. Švarc systém. To, že vlastníte živnost .... více

 • Dohoda o proverdení práce a povinnost uvádět rodné číslo
 • Ústně dojednat je možné pouze dohodu o provedení práce – viz § 236, bod 2. ZP (a popř. pracovní poměr, jehož délka nepřesáhne 1 měsíc). Přesto je i u DOHOD O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP) doporučena písemná forma. Každá smlouva musí jednoznačně sta .... více

 • Externí pracovníci a zákon o zaměstnanosti
 • Strucne k Vasemu dotazu. Ackoliv neznam presne zneni vasich smluv o dilo, tak podle mne ne, zakon neporusujete. O poruseni by se jednalo, pokud by si u vas nejaky jiny subjekt, firma objednala poradce, tedy pracovnika a vy byste jej najali .... více

  HledámPráci.cz - poradna pracovní právo
  Poradna personálního serveru HledámPráci.cz a personální agentury Aditus zaměřená na pracovní právo a pracovně právní vztahy

  ADITUS - personální agentura, vzdělávací a poradenská společnost

  personální poradenství a recruitment zejména v oblastech:
  management, obchod, marketing a informační technologie
  © všechna práva vyhrazena, 1998-2013


                     Personální agentura Aditus                    Nabídky práce a zaměstnání                    Vzdělávání, kurzy
  Pronajmi personalistu
  Taky děláte pracovní právo sami na koleni?
  Už nemusíte!

  Pronajměte si svého personalistu !
  Více informací zde